นายดิลก อินทร์ผล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0895739723

นายทวีศักดิ์ อูบแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0611567874

นายสิทธิชัย บัวสาย
รองนายก อบต.
0934604484

นายกรม สมศรีแสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0817294226

นางมยุรา ประสมบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
0972965534

นายชมภู ก้อนสีลา
รองปลัด อบต.
0633658063