นายสัมฤทธิ์ สุวรรณจันทร์
ประธานสภา
0970808144

นางกฤติยา ตรัยรัตนยนต์
รองประธานสภาฯ
0804492823

นายกรม สมศรีแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0817294226

นายบุญถม ภาอ้อ
เลขานุการสภา
0986013507

นายทองใบ โยดิน
ส.อบต.ม.1
0811299612

นายแสงชัย นาโสม
ส.อบต.ม.2
0868583628

นางสาวทิชา สุวรรณัง
ส.อบต.ม.3
0938460189

นายภาคภูมิ วงษ์จารย์
ส.อบต.ม.4
0630329784

นางบุญหลาย จันทร์เวิน
ส.อบต.ม.5
0639621290

นางสุธิราภรณ์ แก้วภูมิแห่
ส.อบต.ม.6
0628954735

...
ส.อบต.ม.7
-

นายสงวนศักดิ์ สุริยะพงษ์
ส.อบต.ม.8
0936248775

นายบุญจันทร์ หงษ์ประสิทธิ์
ส.อบต.ม.9
0619509911

นางจิราพร สิมศิริวัฒน์
ส.อบต.ม.10
0943863666