โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (30 กันยายน 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

ขึ้นบนสุด