ชื่อ - นามสกุล :นายมนูญ ประดับวงษ์
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :พนักงานขับรถยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :093-529647
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนัก ปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานขับรถยนต์