ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิชัย บัวสาย
ตำแหน่ง :เลขานุการนายก อบต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0934604484
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายก