ชื่อ - นามสกุล :นายกรม สมศรีแสง
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0817294226
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล