ชื่อ - นามสกุล :นายสถาพร พรมกัน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนัก ปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน