ชื่อ - นามสกุล :นางณิชากร นาชิต
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนัก ปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :