ชื่อ - นามสกุล :นางกฤษณา สังฆพันธ์
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0810528612
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนัก ปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :