ชื่อ - นามสกุล :นายวีระสันต์ นาชิต
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :งานก่อสร้าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานก่อสร้าง