ชื่อ - นามสกุล :นายพิชิต มนิสสาร
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :พนักงานประจำรถจัดเก็บขยะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนัก ปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานประจำรถจัดเก็บขยะ