นางสาวกฤษติยา บุตรวิชา
ประธานสภา
0844492823

นายภาคภูมิ วงษ์จารย์
รองประธานสภาฯ
0630329784

นางมยุรา ประสมบูรณ์
เลขานุการสภา อบต.เก่างิ้ว
0972965534

นายทองใบ โยดิน
ส.อบต.ม.1
0811299612

นางสาวทิชา สุวรรณัง
ส.อบต.ม.3
0938460189

นายแสงชัย นาโสม
ส.อบต.ม.2
0868583628

นางบุญหลาย จันทร์เวิน
ส.อบต.ม.5
0639621290

นางสุธิราภรณ์ แก้วภูมิแห่
ส.อบต.ม.6
0628954735

นายสงวนศักดิ์ สุริยะพงษ์
ส.อบต.ม.8
0936248775

นายบุญจันทร์ หงษ์ประสิทธิ์
ส.อบต.ม.9
0619509911

นางจิราพร สิมศิริวัฒน์
ส.อบต.ม.10
0943863666