โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ในกิจกรรมการส่งเสริมการทำขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 (18 เมษายน 2566)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ในกิจกรรมการส่งเสริมการทำขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2565 โดยนายก อบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทุกคน ได้ลงพื้นที่ทั้ง11 หมู่บ้าน ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อาสาสมัครสาธารณสุข/อาสาสมัครรักษ์โลก/ส.อบต. และประชาชนในพื้นที่ตำบลเก่างิ้ว ในการรณรงค์การทำถังขยะเปียก และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนประยุกต์ใช้วัสดุในครัวเรือนมาจัดทำถังขยะเปียก นอกจากจะรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกทุกหลังคาเรือนครบ100% แล้ว ยังเข้าไปดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในบริเวณวัดต่างๆ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ด้วย และได้รับการสอบทวนโครงการฯจาก คณะกรรมการโดยมีปลัดอำเภอผู้ับผิดชอบตำบลเก่างิ้วเป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,309 ครัวเรือนคิดเป็น 100% จากโครงการฯทำให้ปริมาณขยะในตำบลมีจำนวนลดลง และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะลดลง

ขึ้นบนสุด