งานกีฬา ประจำปี ๒๕๖๖ (10 เมษายน 2566)

อบต.เก่างิ้ว จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่วคุรุราษฎร์ประสิทธิ์

ขึ้นบนสุด