กิ่งกาชาดอำเภอพลมอบของใช้และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ราย นายชาลี สีเตชะ ม.5 บ้านชัยมงคล (02 กุมภาพันธ์ 2564)

กิ่งกาชาดอำเภอพลมอบของใช้และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ราย นายชาลี สีเตชะ ม.5 บ้านชัยมงคล

ขึ้นบนสุด